Nieuwe omgevingswet

Wat we zien

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om het omgevingsbeleid af te stemmen op behoeften en doelstellingen. Gebiedsdekkende structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen en milieubeleidsplannen worden vervangen door een omgevingsvisie. Hierin zal participatie met burgers, ondernemers, instellingen en andere stakeholders ook een belangrijke rol spelen. Wat wij zien is dat het thema omgevingsvisie nog volop in ontwikkeling is en dat er onduidelijkheid bestaat over wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheden.

Wat we bereiken

Om als gemeente voorbereid te zijn op de komst van de omgevingswet is het noodzakelijk om verbinding te leggen met stakeholders en om inzicht te krijgen in het eigen organisatieleren. Dit doen wij door:

  • Visievorming: vormen van visie op de omgeving, maar ook op de rol van de gemeente hierin en de veranderende rol van diverse medewerkers binnen de afdeling vergunningen.
  • Faciliterende rol: ontwikkelen van vaardigheden om de faciliterende rol als gemeente aan te nemen door middel van coaching en ontwikkeling van gemeentemedewerkers.
  • Verbinding met meerdere domeinen: vanuit onze kennis en expertise in andere gemeenten en binnen het veiligheids- en sociaal domein leggen we verbinding en stimuleren we samenwerking.
  • Innovatieroute: Goede ideeën/initiatieven van inwoners en bedrijven verder brengen: lees meer over de aanpak van de innovatieroute.
Neem contact op
innovatie-veiligheid-wat-doen-we-advante.png
Scroll naar boven