Samen in Zorg

Toekomstbestendig inrichten van zorgorganisaties

De zorgmarkt is dynamisch door ontwikkelingen in de maatschappij en de voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Om met de krimpende budgetten kwaliteit en continuïteit te kunnen leveren, grijpen zorgorganisaties vaak naar bezuinigingsmaatregelen waarbij de huidige organisatie-inrichting het uitgangspunt is. Om echt perspectief te krijgen is er een fundamentele wijziging nodig. Advante ondersteunt met praktisch- én toekomstgericht advies.

Doordat de ABWZ per 2015 is afgeschaft, hebben zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) te maken met uitbreiding van het aantal zorginkooppartijen. Waar zorg voorheen budget gestuurd werd ingekocht via een zorgkantoor, kopen alle gemeenten nu ook zorg in bij zorgorganisaties in. Dit vraagt niet alleen aan de zijde van gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden binnen de nieuwe zorgmarkt maar ook vanuit de organisaties nieuwe stakeholders. Hier ligt nog een proces om elkaar te begrijpen en samenwerken vanuit een gezamenlijke doelstelling/ambitie. Vanuit onze focus op de care helpen wij VVT-organisaties zich succesvol aan door te ontwikkelen in deze nieuwe situatie.
Ondernemend zorg aanbieden
De gewijzigde financiering en de maatschappelijke ontwikkelingen brengen met zich mee dat zorgorganisaties hun rol als zorgaanbieder moeten bijstellen van een institutionele organisatie naar een (netwerk)onderneming. Om in te spelen op de grote diversiteit en complexiteit van de verschillende klanten en klantgroepen is inhoudelijke kennis en ruimte voor de professional nodig. Daarbij zijn kaderstellende componenten vereist: welke missie past bij de ambitie en identiteit en daaraan gekoppeld het aanbod, de producten en de diensten? Door duidelijk uit te dragen wie je bent en waar je voor staat, “moet” de zorgorganisatie een identiteit opbouwen zowel bij de klant, omgeving, arbeidsmarkt, inkopers en binnen de eigen organisatie. Handelen vanuit die identiteit vraagt ook om keuzes maken. Dit vraagt anders dan voorheen om een ondernemende instelling die nodig is om constructief om te kunnen gaan met deze én komende veranderingen van binnenuit en van buitenaf.

Risico’s beheersen
Met o.a gemeenten die zo rechtmatig- en doelgericht zorg willen inkopen, is het voor de zorgorganisaties van belang de verleende zorg scherp te monitoren op doel- en rechtmatigheid en daarin open en transparant samen te werken welke informatie hierin doelgericht is. Vergeet hierbij niet dat het primaire doel de klant is en laat de klant dan ook de gezamenlijke ambitie zijn. De rol van de (zorg)medewerkers is hierin cruciaal. Er staat dus nogal wat op het spel om het eigen bestaansrecht nu en voor de toekomst veilig te stellen. Het eerder aangehaalde ondernemerschap is vereist om met open vizier, onderzoekend naar buiten te treden, contacten te leggen en te bouwen aan een netwerkorganisatie, samen met andere zorgaanbieders en uiteraard de gemeenten, zorgkantoren en andere stakeholders.

Samen vooruitzien
Bezuinigen op personele bezetting, faciliteiten en extra’s zoals “het koekje bij de koffie” is blijkt geen antwoord op de veranderde zorgvraag. In plaats van de tijdelijke “noodverbandjes” is een structureel antwoord op een de fundamentele verandering in ons zorgsysteem en daarbij de zorgorganisaties noodzakelijk. Advante helpt zorgorganisaties hun ambities te (her)formuleren, inrichting te optimaliseren vanuit (nieuwe) kaders en veranderingen waar te maken met onderzoek, kennis, begeleidingen advies. Die resulteren niet in een rapport dat in de kast belandt, maar in inzichten en oplossingen die werken!