Sturing & Beheersing

De veranderende rol vraagt om hard én soft controls.

Onder invloed van wetswijzigingen en decentralisaties staan gemeenten voor de uitdaging hun organisaties aan te passen. Daarbij hebben zij te maken met een veranderende rol van de burger, die wordt geacht zelf steeds redzamer te zijn. De taken die gemeenten tot aan de millenniumwisseling autonoom vervulden, worden steeds vaker bij ketenpartners belegd of ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. Hierbij is het van belang om “control” in het netwerk en grip op de keten te houden steeds groter geworden.

Deze ontwikkeling vraagt om een andere kijk op sturing en beheersing, met oog voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, zowel in- als extern. Het risico, van het beleggen van taken bij netwerkpartners, is dat bij de inrichting van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap de oplossing primair wordt gezocht in informatiemanagement. Als gevolg hiervan krijgen hard controls, zoals een dashboard, de overhand in een situatie waarin soft controls als het verbinden van mensen en samenwerking cruciaal zijn. Zo is het binnen een keten niet vanzelfsprekend dat de diverse organisaties samenwerken. Maar het staat bij voorbaat vast dat de ambities van de gemeentelijke organisatie nooit enkel op basis van hard controls te realiseren zijn.

Control in brede zin
In de visie van Advante richt sturing en beheersing zich op het realiseren van de ambities, het bereiken van de bedoeling van de gemeentelijke organisatie. Interactie tussen mensen is daarbij essentieel en het instrumentarium is slechts ondersteunend. De hard en soft controls moeten met elkaar in balans zijn want toezicht houden op je netwerkpartners doe je niet alleen via een dashboard, maar vooral door interactie. Om die interactie succesvol aan te gaan, moet je weten wie die partners in het netwerk zijn en hoe deze zich tot de gemeente en elkaar verhouden. Om hier een beeld van te krijgen, heeft Advante de netwerkscan ontwikkeld. Daarmee brengen wij aan de hand van antwoorden op vragen in acht rubrieken in kaart wie wie aanstuurt. De vragen hebben onder andere betrekking op gemeentelijke doelen en ambities, de invulling van het opdrachtgeverschap, de uitvoering en de doelen die men wil bereiken, de wijze van sturing en de rolverdeling.

Vanuit de inhoud
De resultaten van de netwerkscan gebruiken wij om bij de betreffende gemeente een beweging in gang te zetten. Het is een hulpmiddel om samen te komen tot een duidelijke rolverdeling, waarbij de inhoud centraal staat en het instrumentarium is wat het moet zijn; instrumenteel.

Zo creëren we een situatie waarin, door middel van interactie en verbinding, de gemeente verandering in gang zet, in zowel denken als doen. Als betrokken adviseur met ruime ervaring in het politiek-bestuurlijk speelveld en goed ontwikkelde voelsprieten voor intermenselijke aspecten, houden we onze opdrachtgever scherp. Onder andere door te spiegelen ontwikkelen we samen een visie op control, met een juiste balans tussen de hard en soft controls.

Kom in control!
Advante helpt uw organisatie graag bij het inrichten van processen en afstemmen van rollen, gericht op control in brede zin. Wilt u weten wat de netwerkscan en onze prettig pragmatische stijl van werken voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op