Aantoonbare vakbekwaamheid

de balans vinden tussen professionalisering en vrijwilligheid

Veel regio’s worstelen met het thema vakbekwaamheid. Jan Kees Aantjes: “al hangt dit natuurlijk wel af van hoeveel onderwerpen er al op de ‘veranderagenda’ van de directie staan”. Onze inschatting is dat vakbekwaamheid de komende jaren bij veel brandweerkorpsen hoog op het prioriteitenlijstje zal staan. Linksom of rechtsom zullen regio’s kleur moeten bekennen welke kant het op moet. Belangrijkste uitdaging daarbij is verder te professionaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de vrijwilligerscultuur die voor de brandweer zo kenmerkend is.

Jan Kees: “Ons beeld is dat veel regio’s moeite hebben om deze onderwerpen aan elkaar te verbinden. Of op z’n minst koudwatervrees hebben om de handschoen op te pakken. Dit is jammer, want door met vrijwilligers in gesprek te gaan ontstaat veel meer ruimte en begrip dan op voorhand vaak wordt gedacht”. Het goed begeleiden van de verandering is daarbij cruciaal. ‘What’s in it for me’ is de bril die veel vrijwilligers op hebben als ze naar dit thema kijken. En dat is terecht omdat vakbekwaamheid voor veel van hen de belangrijkste binding met de brandweer is.

Een tweede belangrijke uitdaging is de slag naar aantoonbare vakbekwaamheid. Er wordt in het land de laatste jaren veel gesproken over ‘van kwantitatief naar kwalitatief’. Iedereen is het erover eens: we moeten naar aantoonbare vakbekwaamheid. Maar dat heeft vaak meer voeten in de aarde dan in eerste instantie gedacht. Wat moet je kennen en kunnen, hoe kijken we aan tegen aspecten rondom houding en gedrag? Hoe kunnen de landelijk ontwikkelde branchestandaarden in de eigen regio worden ingebed waarbij we ook nog eens recht doen aan regionale risico’s en de lokale situatie? “Dit is in de eerste plaats een inhoudelijke opgave. In het verlengde hiervan vraagt het om passend instrumentarium voor meten, registreren en ontsluiten van informatie. Belangrijk is dat de techniek zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden (denk aan apps), want alleen op die manier zijn vrijwilligers en beroeps daadwerkelijk in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen vakbekwaamheid”, zegt Aantjes.

Waarom is Advante dé partner om regio’s hierbij te begeleiden? Aantjes: “door onze jarenlange ervaring in Veiligheidsregioland hebben wij het netwerk met dé inhoudelijk experts op het gebied van vakbekwaamheid. Samen met hen helpen we regio’s om een duidelijke visie te formuleren. Onze corebusiness is om dergelijke complexe verandertrajecten vervolgens stap voor stap te begeleiden. We mobiliseren de bij de klant aanwezig kennis en expertise en brengen verbindingen tot stand. We helpen directies door keuzes gedegen voor te bereiden. We adviseren welke interventies wanneer nodig zijn om de organisatie in beweging te krijgen. Dit brengt rust en geeft vertrouwen”.